Privacybeleid

Privacy beleid Invistra
Toepassing
Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Invistra verwerkt van haar opdrachtgevers, samenwerkingspartners, klanten, leveranciers, onderaannemers en/of anderen.
Indien u opdrachtgever, klant, samenwerkingspartner, leverancier, onderaannemer of andere bent geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.
1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Invistra, stationsweg 41F, 3331 LR te Zwijndrecht, vertegenwoordigt in de persoon van eigenaar/ directeur J.C. IJzerman.
2. Welke gegevens verwerkt Invistra?
2.1 Van opdrachtgever
Als opdrachtgever kunnen de volgende gegevens van u bekend zijn bij Invistra:
Bedrijfsnaam, voorletter(s), voornamen, achternamen, adressen, postcodes, vestigingsplaatsen, telefoonnummer(s), zowel bedrijfsmatig als mobiel, e-mailadressen, foto’s, bankgegevens, aantekeningen en handtekeningen.
2.2. Van samenwerkingspartner
Als samenwerkingspartner kunnen de volgende gegevens van u bekend zijn bij Invistra:
Bedrijfsnaam, voorletter(s), voornamen, achternamen, adressen, postcodes, vestigingsplaatsen, telefoonnummer(s), zowel bedrijfsmatig als mobiel, e-mailadressen, foto’s, bankgegevens, aantekeningen en handtekeningen.
2.3 Van klanten
Als klant kunnen de volgende gegevens van u bekend zijn bij Invistra:
Bedrijfsnaam, voorletter(s), voornamen, achternamen, adressen, postcodes, woonplaats, foto’s, telefoonnummer(s), zowel bedrijfsmatig als mobiel, e-mailadressen, bankgegevens, aantekeningen en handtekeningen.
2.4 Van leveranciers
Als leverancier kunnen de volgende gegevens van u bekend zijn bij Invistra:
Voorletter(s), voornamen, achternamen, adressen, postcodes, woonplaats, telefoonnummer(s), zowel bedrijfsmatig als mobiel, e-mailadressen, bankgegevens en handtekeningen.

3. Verzamelen en opslag gegevens
Invistra ontvangt de bij punt 2 genoemde gegevens via: telefoon, mobiel, e-mail, berichten (sms, whatsapp, facebook, LinkedIn), briefpapier e.a. persoonsgegevens kunnen zich op diverse plaatsen bevinden, nl. computer, online, fysieke opslag; in tassen, kasten, bureaus, vervoersmiddelen e.a.
4. Wat zijn de doelen hiervan?
Betreffend genoemde doelgroepen zijn deze gegevens nodig voor:
a. Communicatieve doeleinden, zoals telefoonverkeer, mailverkeer en online, cq. papieren documentatie uitwisseling, nieuwsbrieven, Social media (LinkedIn, Facebook en Instagram)
b. Administratieve doeleinden, zoals informatieverwerking, facturatie, offertes, aanmelden VCA/ BHV examens, rapportages, e.a.
c. Planmatige doeleinden, zoals aanmelden, plannen en realiseren van adviezen en opleidingen.
d. Controle doeleinden, zoals afname examens.
5. Bescherming gegevens
Op welke wijze geeft Invistra gestalte aan bescherming.
a. Invistra verwerkt en bewaart persoonsgegevens conform wettelijke termijn, contractuele noodzakelijkheid of tot het beoogde doel is bereikt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen. Indien het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, dan zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven
b. Indien er sprake is van fysieke opslag onderneemt Invistra de volgende acties:
a. Indien noodzakelijk wordt informatie z.s.m. verwerkt in computer en beveiligd opgeslagen
b. Niet relevante documentatie wordt onleesbaar gemaakt en vernietigd
c. Persoonlijke gegevens worden na gebruik opgeslagen in afgesloten ruimtes
c. Op het gebied van Social Media hanteert Invistra de volgende werkwijze:
Alleen met uitdrukkelijke instemming van de bij punt 2 genoemde partijen wordt het volgende op Social Media gedeeld in kader van PR-doeleinden.
Foto’s en (bedrijf) namen.
Ten allen tijde zal gedeelde informatie geen vorm van nadeel hebben ten aanzien van de genoemde partijen.
d. Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie uw naam en e-mailadres om periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via een reply op deze mail of via de link unsubscribe onderaan de mailing.
6. Uw rechten
a. U kunt bij Invistra een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.
b. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens inzake bovenstaande kunt u eveneens contact opnemen met Invistra, via de heer E. IJzerman. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.
c. Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met Invistra, via de heer E. IJzerman
d. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.
e. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan info@invistra.nl
f. Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Een update van het Privacy beleid zal altijd gepubliceerd staan op onze website www.invistra.nl te bereiken via een link.
Wij adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.

Zwijndrecht, 26 mei 2018

Eric IJzerman